تاریخ ایجاد در 28 آبان 1392
                  نام استاد                    نام درس     ساعت تشکیل                 کلاس

   دکتر سعید طوسی زاده

   مباحث ویژه در کنترل 1

    8-10

   207

   دکتر ریحانه کاردهی مقدم

   کنترا بهینه (ه.ز)

   10-12

   207

   دکتر ریحانه کاردهی مقدم

   کنترل غیر خطی (ه.ف)

   10-12

   207

   دکتر سعید طوسی زاده

   کنترل خطی

   10-12

   سمعی و بصری 3

   دکتر مجتبی روحانی

   سیستمهای کنترل پیشرفته

   14-16

   201

   دکتر سعید طوسی زاده

   رباتیک

   16-18

   سمعی و بصری 1

   دکتر مهدی یعقوبی

   کنترل فازی

   18-20

   207

   دکتر سعید طوسی زاده

   رباتیک (ه.ف)

   18-20

   سمعی و بصری 1

   دکتر سعید طوسی زاده

   کنترل خطی (ه.ز)

   18-20

   سمعی و بصری 3

Finland Sevastopol joomla