تاریخ ایجاد در 28 آبان 1392
            نام استاد                              نام درس   ساعت تشکیل کلاس

   دکتر مجتبی روحانی

      سیستمهای کنترل پیشرفته (ه.ف)

    8-10

   207

   دکتر مهدی یعقوبی

       مباحث ویژه در کنترل 2 (ه.ز)

    8-10

   سمعی و بصری 3

   دکتر مجتبی روحانی

       کنترل صنعتی 1 (ه.ف)

   10-12

   201

   دکتر مهدی یعقوبی

       کنترل فازی (ه.ز)

   10-12

   سمعی و بصری 3

   دکتر مهدی ظریف

      شبیه سازی و مدل سازی (ه.ف)

   16-18

   207

   دکتر مهدی ظریف

      مباحث ویژه در کنترل 3 (ه.ز)

   16-18

   207

   دکتر مهدی ظریف

      مباحث ویژه در کنترل 3

   18-20

   207

Finland Sevastopol joomla