تاریخ ایجاد در 28 آبان 1392
                      نام استاد                    نام درس   ساعت تشکیل                      کلاس

   دکتر ریحانه کاردهی مقدم

   کنترل غیر خطی

   8-10

   207

   دکتر ریحانه کاردهی مقدم

   کنترل بهینه

   10-12

   207

   دکتر ریحانه کاردهی مقدم

   روش تحقیق

   12-14

   207

   دکتر مهدی یعقوبی

   مباحث ویژه در کنترل 2

  18-20

   سمعی و بصری 1

Finland Sevastopol joomla