تاریخ ایجاد در 28 آبان 1392
                       نام استاد                                   نام درس     ساعت تشکیل    کلاس

   دکتر سعید طوسی زاده

   سیستمهای کنترل دیجیتال (ه.ز)

      8-10

  207

   دکتر سعید طوسی زاده

   مباحث ویژه در کنترل1 (ه.ف)

      8-10

  207

   دکتر مجتبی روحانی

   کنترل صنعتی

     10-12

  207

   دکتر مهدی ظریف

   شبیه سازی و مدل سازی

     16-18

  207

Finland Sevastopol joomla